Treść regulaminu

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą
elektroniczną,

w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i
warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.

Regulamin zawiera także
informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy
uprzywilejowanemu

na prawach konsumenta zobowiązany jest

Sprzedawca
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

4. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze
Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw
lub podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.

5. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: niniejszy Regulamin;
2) Sprzedawca: Metalowiec Sp. z o.o., MŁODZIEŻOWA 98, 87-123 GŁOGOWO, NIP 8792735944, REGON 520659104;
3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych,

osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej,

ale mogąca we własnym imieniu nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania,

która nawiąże stosunek prawny ze
Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.

Klient to także Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta,

jeśli w stosunku
do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień
5) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep
Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
metalowiectorun.pl;
6) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i
hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
7) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
8) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na
skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia
przez Sprzedawcę;
9) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;
11) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa
dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej
Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści
kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w
tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

12)Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca
Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
nią działalności gospodarczej.

13)Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie

umowy w całości lub w
części w ogóle lub przez pewien okres,

któremu przy zachowaniu
należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać

(np.
(np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii,

zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska
przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).

14) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta

– osoba fizyczna zawierająca
Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,

gdy z
treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru
zawodowego,

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
nią działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Newsletter,
3) Opiniowanie (komentowanie),
4) Konto.

2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez
Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci
Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki
internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta
poczty elektronicznej.

4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla
korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Klienci
powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują
wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje
za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili
zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie
Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych
następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej
chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez
opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim
przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych
rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń stron.

8. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów
prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) stały adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
5) numer telefonu;
6) adres mailowy

9. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy,
badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych
przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do
świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L
119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w
których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych
praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub
wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych
osobowych według Rozporządzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe
są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w
tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na
podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym
podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług
innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być
przekazywane:
1) firmie hostingowej,
2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
3) dostawcy usług internetowych,
4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i
wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz
rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia. Na adres
poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji
konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie
do Konta polega na podaniu loginu Klienta oraz hasła, ustalonego przez
Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych,
dokonywanie oraz sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii
Zamówień.

3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez
przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na
adres: biuro@metalowiectorun.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy:
87-123 GŁOGOWO, MŁODZIEŻOWA 98.

§ 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez
Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia
oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych
osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez
przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na
adres: biuro@metalowiectorun.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy:
87-123 GŁOGOWO, MŁODZIEŻOWA 98.

§ 3. Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu
indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w
szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

2. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe.
Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i/lub inne cechy Towaru.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepu.

2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta lub bez rejestrowania Konta (gościnne zakupy).

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza,
podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając
wybrany sposób zapłaty i dostawy.

4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie
akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania
informacji handlowych.

5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są
rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Składając Zamówienie Klient deklaruje w sposób dla niego wiążący
wolę nabycia Towaru. Ewentualne dodatkowe porozumienia powinny zostać
zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail
potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji
po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia.

8. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 10 dni roboczych.

9. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania przyczyn.

10. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT
Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do
faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub
niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.

11.W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w
przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się
bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub
telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji
umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez
Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega
przesunięciu o czas trwania przeszkody.

                                                                                                                                                                                                                                § 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w
złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie
uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru
podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu
stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie,
usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych
kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.
Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie
składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać formę płatności:
1) zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia
Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu.
Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na
rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza
należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia
następuje po przyjęciu Zamówienia.
3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) –
Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w
sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po
przyjęciu Zamówienia.
4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza
należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja
zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go
Klientowi,

o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają
doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8
Regulaminu.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga
zachowania innego terminu.

6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro S.A z
siedzibą w Poznaniu, adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000274399,NIP: 779-23-08-495, o
kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 zł złotych w całości opłaconym, krajowa
instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych
sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za
pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka
realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać
dostarczana w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast
za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 3 dni roboczych od dnia
wysyłki Towaru.

3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem 87-123 GŁOGOWO, MŁODZIEŻOWA 98.

4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego
wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty
wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.

Sprzedawca wskazuje, że:

1)       z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na
Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru;

2)       przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń
powoduje

wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w
przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po
przyjęciu przesyłki

i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz
udowodnił,

że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do
przewozu a jej wydaniem.

Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta;

3)       w przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest
naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie
(nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć
reklamację u Sprzedawcy lub przewoźnika. W innym przypadku reklamacje
nie będą uwzględniane. Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z
Klientami i

Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami

zawsze ograniczona jest do wartości Towaru,

ale nie dotyczy to
Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę zawsze ograniczona jest do
wartości Towaru, ale nie dotyczy to Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na
prawach konsumenta.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na
  zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020.1740
  t.j. ze zm.).
 2. Odstąpienie od Umowy przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta może nastąpić na zasadach opisanych poniżej:

1)       informacje o odstąpieniu od Umowy przez Przedsiębiorcę
uprzywilejowanego na prawach konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie
odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

2)       prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta,
  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
  Umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
  przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach
  konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której Produktem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której Produktem są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić
  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
  nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta
  wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
  pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo
  inne usługi niż te, których wykonania Przedsiębiorca uprzywilejowany na
  prawach konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
  niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
  Umowy przysługuje Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta
  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
  usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Postanowienia zawarte w punktach 2-13 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

ROZDZIAŁ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na
  adres: 87-100 Toruń, Mazowiecka 52-68. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w
  Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie
  dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który
  może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona,
  doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie
  później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u
  Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od
  przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta
  lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
  Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30
  dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na
  prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje
  się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na
  prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za
  uzasadnioną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Przedsiębiorcy
  uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli
  Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Przedsiębiorcy
  uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że
  uznał ją za uzasadnioną.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość
strony internetowej metalowiectorun.pl stanowią przedmiot prawa
autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności
intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy,
teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki
serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy,
producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie,
modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie
jakichkolwiek treści ze strony metalowiectorun.pl bez zgody właściciela
jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z
Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i
  Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym
  do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa
  Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca
  zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd
  właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo
  inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania
  cywilnego).

3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

Informacja o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym